RODO

KLAUZULA POUFNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA DANYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY VITIS:
Szanowni Państwo,

Pragniemy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest VITIS Aneta Adamek z siedzibą:
ul. Powstańców Śląskich 77, 42-700 Lubliniec.
Można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: biuro@vitis.net.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na VITIS Aneta Adamek
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez VITIS Aneta Adamek
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez VITIS Aneta Adamek działaniami realizowanymi w imieniu firmy;
 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym VITIS Aneta Adamek zleciły np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować VITIS Aneta Adamek do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez VITIS Aneta Adamek, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” na skrzynkę biuro@vitis.net.pl

Data, 25 maj 2018 roku

Z poważaniem
„VITIS”